Regulamin sklepu i-kartony.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem http://i-kartony.pl, zwanym dalej Sklepem lub Sklepem i-kartony.pl, prowadzonym przez Sprzedającego, którym jest firma:

Igopak Sp. z o.o. z siedzibą w: Orchów 178, 98-100 Łask
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000300254, NIP: 8311601881, Regon: 10047047023.

We wszystkich sprawach związanych z zakupem w Sklepie i-kartony.pl kontakt ze Sprzedającym jest możliwy poprzez: adres e-mail arek@igopak.com.pl, formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Sklepu lub telefon 605 590 490.

§ 1 Warunki ogólne

1. Sklep i-kartony.pl zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzedaży opakowań tekturowych oraz artykułów i akcesoriów do pakowania – asortymentu zwanego dalej towarem lub produktami. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Klientem (Kupującym) w Sklepie może być osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w Sklepie i-kartony.pl (w tym również konsument).

3. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie i-kartony.pl jest zaznaczenie okienka typu checkbox, co oznacza, iż Kupujący zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

4. Wszystkie produkty w Sklepie i-kartony.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Dostarczenie towaru bez wad stanowi obowiązek Sprzedającego.

§ 2 Składanie zamówienia - zawieranie umowy

1. Ceny towarów w Sklepie i-kartony.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Podane ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy.

2. Zamówienie można złożyć poprzez system Sklepu, używając funkcji dodania produktu/ów do wirtualnego koszyka, a następnie wypełniając formularz zamówienia. Kupujący zobowiązuje się do podania w formularzu prawidłowych danych adresowych wraz z poprawnym adresem e-mail i numerem telefonu.

3. Po złożeniu skutecznego zamówienia, do Kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający na adres, który podał w formularzu.

4. W przypadku, gdy podane w formularzu dane nie są kompletne, bądź zawierają istotne błędy, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym, a jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Kupującego.

6. W Sklepie i-kartony.pl możliwe są dwie formy płatności: a) płatność przy odbiorze towaru, b) płatność przelewem na konto bankowe Sprzedającego, którego numer i pozostałe dane przesyłane są na adres e-mail Kupującego.

7. Sprzedający, jako dowód zakupu wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą mailową, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

§ 3 Dostawy - koszty i czas realizacji

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z momentem zaksięgowania zapłaty na koncie bankowym Sprzedającego lub z momentem potwierdzenia zamówienia, jeśli zostało złożone z opcją płatności przy odbiorze.

2. Czas realizacji zamówienia - czas potrzebny na skompletowanie towaru (i przekazanie kurierowi w przypadku wysyłki) - wynosi zwykle 1-2 dni robocze, licząc od momentu podanego w punkcie wyżej. W przypadku konieczności wydłużenia tego czasu, Sklep zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego.

3. Dostawy/wysyłki realizowane są przez wyspecjalizowane firmy kurierskie pod adres podany w formularzu zamówienia, bądź inny, wskazany drogą mailową i zatwierdzony przez Sklep. Istnieje również możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego, jednak po uprzednim uzgodnieniu konkretnego terminu i godzin odbioru oraz szczegółów z nim związanych.

4. Planowa dostawa wysłanego towaru następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od przekazania go przez Sklep kurierowi. O fakcie przekazania towaru kurierowi Kupujący informowany jest poprzez e-mail podany w formularzu.

5. Całkowity koszt dostawy/wysyłki zamawianych produktów zależy od ich łącznej wagi oraz objętości - obliczany jest przez system Sklepu i wyraźnie podawany podczas składania zamówienia.

6. W przypadku, gdy z wyraźnej winy Kupującego dostawa wysłanego towaru pod wskazany adres w planowym terminie okaże się niemożliwe, drugą próbę dostarczenia kurier podejmie następnego dnia roboczego bez dodatkowych opłat. Każda kolejna próba może być dodatkowo płatna - 12,50 zł. Możliwe jest również naliczenie kosztów magazynowania towaru w oddziale firmy kurierskiej - 5 zł za każdy dzień licząc od następnego dnia po dniu, w którym nastąpiła druga nieskuteczna próba dostawy. Pokrycia powyższych kosztów, jak również kosztu związanego z odesłaniem nieodebranego towaru, Sprzedający może domagać się od Kupującego.

7. Przed odebraniem towaru od kuriera należy sprawdzić, czy nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałym fakcie Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Sklep.

§ 4 Odstąpienie od umowy, reklamacje

1. Kupujący w Sklepie i-kartony.pl, będący konsumentem, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny. Bieg tego terminu rozpoczyna się z chwilą objęcia towaru będącego przedmiotem umowy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż kurier/przewoźnik (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 r. poz. 827).
Informacje dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawiera Załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

2. Wskazane w pkt. 1 prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Aby skorzystać z prawa zwrotu w trybie opisanym w pkt.1. wystarczy przed upływem ustawowego terminu 14 dni złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wysłanie pocztą pisma na adres siedziby Sprzedającego lub drogą mailową na adres arek@igopak.com.pl. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy stanowi Załącznik 2 do niniejszego regulaminu, jednak wzór ten nie jest obowiązkowy.

4. Kupujący korzystający z prawa odstąpienia od umowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do jego odbioru, Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, czyli np. odesłania go do siedziby Sprzedającego. Kupujący ponosi także pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego (konsumenta) o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.

7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwracanego towaru lub do chwili dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Wszelkie reklamacje (wady produktów, braki ilościowe itp.) będą rozpatrywane po otrzymaniu drogą mailową szczegółowego opisu niezgodności z umową. Wadliwy towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego, jeśli Sprzedający nie stwierdził, że sam go odbierze. We wszystkich przypadkach, w których reklamacja okaże się zasadna, Sprzedający w terminie 14 dni doprowadzi do stanu zgodności towaru z umową i poniesie wszelkie koszty z tym związane.

§ 5 Polityka prywatności - dane osobowe

1. Zapisy niniejszej Polityki Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Igopak Sp. z o.o. wynikające z art. 13 RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

2. Administratorem baz danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu i-kartony.pl jest Igopak Sp. z o.o. z siedzibą w:Orchów 178, 98-100 Łask, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000300254, NIP: 8311601881, Regon: 10047047023

3. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można wysłać wiadomość elektroniczną na adres arek@igopak.com.pl lub pocztą na adres Igopak Sp. z o.o., Orchów 178, 98-100 Łask

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
d) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

5. Administrator przetwarza dane osobowe w celach zawarcia i realizacji umowy sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w ramach Sklepu i-kartony.pl - dane zbierane w szczególności w przypadku dokonywania zakupów oraz procesu rejestracji w Sklepie. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).

6. Administrator udostępnia powierzane dane osobowe w związku z realizacją podstawowych funkcji Sklepu. Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług posprzedażowych może przekazywać dane osobowe firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów. Ponadto w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

7. Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Sklepie i-kartony.pl mogą być przechowywane przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń
podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych przechowywane są przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.

8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Igopak Sp. z o.o. w ramach funkcjonowania Sklepu i-kartony.pl przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO;
b) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych przy rejestracji w Sklepie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi skorzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu i-kartony.pl. Podanie danych przy zakupie produktów lub usług za pośrednictwem Sklepu ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu i-kartony.pl, jest publicznie dostępny na stronie Sklepu, zostaje również dostarczony na adres e-mail Kupującego przy zawarciu umowy.

2. Zawartość stron internetowych sklepu i-kartony.pl nie stanowi oferty handlowej w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Zdjęcia zamieszczone przy opisach oferowanych produktów w niektórych przypadkach mogą w niewielkim stopniu odbiegać od ich dokładnego wyglądu rzeczywistego. W razie pytań bądź niejasności, przed złożeniem zamówienia należy skontaktować się z obsługą Sklepu.

4. Sprzedający dokłada starań, aby cechy fizyczne towarów, takie jak rozmiary i waga, podawane w opisach na stronach Sklepu były maksymalnie zgodne ze stanem faktycznym, jednak tolerancję +/-5% dla wagi lub wymiarów do 50mm, +/-4% dla wymiarów 50-100mm, +/-3% dla wymiarów 100-500mm oraz +/-2% dla pozostałych wymiarów, uważa się za dopuszczalną.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

6. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Kupującym, będą najpierw przedmiotem mediacji. Jeśli mediacja nie doprowadzi do rozwiązania ugodowego, spór rozstrzygnie sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej.

7. Data opublikowania regulaminu w aktualnym brzmieniu: 25.05.2018 r.

Załączniki

Poniżej zamieszczamy linki do załączników, które można pobrać i zachować:

- Załącznik 1 - Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

- Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

 


Domek - ikonkaStrona główna